Theoretische kaders

Wij handelen het liefst vanuit een eclectische benadering waarbij verschillende methodieken en theorieën op maat van de cliënt worden aangewend. Binnen onze ouderbegeleiding zijn we getraind binnen het systeemhandelen, contextuele, het loyaliteitsdenken, ...
Doch zijn er een aantal modellen waar we steevast naar teruggrijpen. 

Voor jonge kinderen denken we bijvoorbeeld aan:
MODEL TRIPLE P: Triple P staat voor Positive Parenting Program of positief opvoeden.De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit maar af en toe stelt het gedrag van kinderen het geduld van ouders danig op de proef.Via eenvoudige stappenplannen en kleine veranderingen in de aanpak leert Triple P je om die situaties anders aan te pakken. Kleine veranderingen dus die een groot verschil kunnen maken voor jou en je gezin. Met Triple P krijg je meer inzicht in hoe je gezin in elkaar zit. Je leert door wat je zegt, denkt, voelt en doet:- een stabiele, ondersteunende en warme omgeving te creëren voor je kinderen- gewenst gedrag te stimuleren- ongewenst gedrag op een positieve, consequente en besliste manier aan te pakken- vooraf te plannen en zo mogelijk moeilijke situaties de baas te kunnen- voor jezelf te zorgen als ouderDe ervaring heeft ons geleerd dat Triple P ouders daadwerkelijk helpt bij het aanpakken van gedragsproblemen bij hun kinderen. Het programma is gericht op het ontwikkelen van positieve relaties, vaardigheden en gedragingen. Op die manier vermijd je problemen en krijgen kinderen alle kansen om optimaal te ontwikkelen.Triple P werd gedurende 25 jaar ontwikkeld en wetenschappelijk onderbouwd door het Parent and Family Support Centre van de Universiteit van Queensland in Australië en internationale samenwerking. Het systeem wordt in heel Australië toegepast en ook steeds meer in de rest van de wereld.

En voor tieners gebruiken we eerder het kader van:
CONCEPT NIEUWE AUTORITEIT / GEWELDLOOS VERZET / GEWELDLOOS COMMUNICEREN: Aanvankelijk sprak Haim Omer over het concept ‘Geweldloos Verzet’. Hierbij liet hij zich inspireren door geweldloze methoden uit de sociaal-politieke sfeer die onder meer door Gandhi en Martin Luther King werden gehanteerd. Sinds enkele jaren spreekt hij over het concept ‘Nieuwe Autoriteit’. 

‘Nieuwe Autoriteit’ is een basishouding van waaruit ouders en opvoeders handelen. In dit concept zijn niet de kinderen of jongeren de cliënten, maar wel de ouders/opvoeders. Het doel is hun gevoel van machteloosheid te verminderen, hen een manier aan te reiken om zich te versterken in hun positie van opvoeder en hun welbevinden te verbeteren. Ouders/Opvoeders leren zich te richten op hun eigen gedrag en niet op het gedrag van het kind/jongere.
Uitgangspunten van die ‘Nieuwe Autoriteit’ moeten best aanwezig zijn in zowel je basishouding, je communicatie als  je interventies als ouder/opvoeder:
- Als attitude of basishouding denken wij in eerste instantie aan 'aanwezigheid' (cfr.: aanwezig zijn in de leefwereld van je kind/jongere), 'zelfcontrole' (als ouder), uitbreiden van een 'steunnetwerk', 'transparantie' (over je denken en interventies) en 'relatiegebaren' (naar je kind/jongere.
- Als communicatiemiddel zetten wij sterk in op geweldloze communicatie, veelal vanuit een kader van 'kracht(bron)gericht werken'. 
- En als interventies zien wij een zeer uitgebreide waaier aan mogelijkheden. Zelf denken wij aan: de aankondiging, de sit-in, de supportersmeeting, de drie manden, verzoeningsgebaren, ... 
Een 'waakzame zorg' is de lijm welke deze verschillende ankerpunten verbindt. 

"DE BOODSCHAP AAN OUDERS LUIDT: JULLIE MOETEN NIET WINNEN, MAAR ALLEEN VOLHOUDEN" (Haim Omer)