Mogelijke partners

• Gemeentebesturen en overheidsdiensten.
• Scholen en schoolgroepen.
• Sociale organisaties: OCMW, Sociaal huis, Huis van het Kind, …
• Geestelijke gezondheidszorg: CGGZ, Diensten van Kind en Gezin, …
• Kinderenorganisaties: Kinderopvang, IBO, Centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken,
kinderbijslagfondsen, …

• Jongerenorganisaties: Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, jongerenwelzijn …
• Gevangenissen en detentiehuizen
• Vormingsinstanties: VCOK, Vormingplus, …
• Socio-culturele organisaties: Femma, KWB, …
Expoo (Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid)


Reeds gerealiseerde projecten

• Ouderraad van een school vraagt om een vorming te geven ‘groot worden doe je vanzelf, luisteren niet altijd’(kleuters en lagere schoolkinderen)
• Vormingsavonden op vraag rond thema's: Nieuwe autoriteit, technieken van geweldloos verzet, vergelijking van verschillende pedagogen, ... 
• Vormingsaanbod In gevangenis van Beveren en Dendermonde rond thema ‘ouderschap’: Voorbereiden gedetineerden op rol als ouder /Hoe blijf ik ouder vanachter de tralies? / Gespreksgroepen voor ouders in detentie
• Coaching-traject in de buitenschoolse opvang rond verschillende thema’s (faalangstige kinderen, regels en afspraken voor iedereen, positief opvoeden, gedragsproblemen, teamwerking, omgaan met ouders, voorspelbare speelhoeken, …)
• ‘Een goede kindertijd’: Vormingstraject voor ouders in kansarmoede (een krachtgerichte benadering en methodiek a.d.h.v. 4 fundamentele bouwstenen voor een goede kindertijd.)
• Vorming thema’s: 

o ‘Eten, slapen, spelen’ (kleuters en lagere schoolkinderen)
o ‘Straffen en belonen’
o ‘Positief opvoeden’
o ‘Omgaan met gedragsproblemen in de klas, in de opvang, …’
• Intervisie: Opvoedingsvragen op maat (voor groepen tot 15 personen)
• Begeleiden oudergroepen Triple P
• Begeleiden ouderreeks ‘Waakzaam zorgen voor tieners’: 4 vormingsmomenten
• …


Mogelijke projecten in de toekomst

• Organiseren van ouderbijéénkomsten rond het gedachtengoed van ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet’.
• Mee helpen implementeren van opvoedingsbeleid in een organisatie.
• Lessenreeksen op vraag naar een welbepaald opvoedingsthema.
• Preventief begeleiden van oudergroepen volgens een specifiek draaiboek ‘Nieuwe autoriteit’ (cfr.: Expoo, HoGent en VCOK).
• Coaching van (opvoedings- en hulpverlening)teams.
• Veranderingstrajecten begeleiden.