Partners

• Gemeentebesturen en overheidsdiensten.
• Scholen en schoolgroepen.
• Sociale organisaties: OCMW, Sociaal huis, Huis van het Kind, …
• Geestelijke gezondheidszorg: CGGZ, Diensten van Kind en Gezin, …
• Kinderenorganisaties: Kinderopvang, IBO, Centra voor integrale gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken,
  kinderbijslagfondsen, …
• Jongerenorganisaties: Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor leerlingenbegeleiding, 
  jongerenwelzijn …
• Gevangenissen en detentiehuizen
• Vormingsinstanties: VCOK, Vormingplus, …
• Socio-culturele organisaties: Femma, KWB, …
Expoo (Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid)


Een kleine greep uit ons aanbod

Ouderraad van een school vraagt om een vorming te geven ‘groot worden doe je vanzelf, luisteren niet altijd’ (kleuters en lagere schoolkinderen)
- Vormingsavonden op vraag rond thema's: Nieuwe autoriteit, technieken van geweldloos verzet, vergelijking van verschillende pedagogen, ... 
- Vormingsaanbod In gevangenis van Beveren en Dendermonde rond thema ‘ouderschap’: Voorbereiden gedetineerden op rol als ouder /Hoe blijf ik ouder vanachter de tralies? / Gespreksgroepen voor ouders in detentie
- Coaching-traject in de buitenschoolse opvang rond verschillende thema’s (faalangstige kinderen, regels en afspraken voor iedereen, positief opvoeden, gedragsproblemen, teamwerking, omgaan met ouders, voorspelbare speelhoeken, …)
- ‘Een goede kindertijd’: Vormingstraject voor ouders in kansarmoede (een krachtgerichte benadering en methodiek a.d.h.v. 4 fundamentele bouwstenen voor een goede kindertijd.)
- Begeleiden oudergroepen Triple P
- Begeleiden ouderreeks ‘Waakzaam zorgen voor tieners’: 4 vormingsmomenten
- begeleiden professionals ‘Waakzaam zorgen voor tieners’: 4 vormingsmomenten
- Eten, slapen, spelen’ (kleuters en lagere schoolkinderen)
- Intervisie: Opvoedingsvragen op maat (voor groepen tot 15 personen) …
- Vorming thema’s: ‘Straffen en belonen’, ‘Positief opvoeden’, 'Geweldloos opvoeden', 'Krachtgericht opvoeden', ‘Omgaan met gedragsproblemen in de klas, in de opvang, …’